www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

Kontakty

Identifikačné údaje klubu

Obchodné meno/názov: Klub plávania AQUACITY Poprad
Sídlo: 058 01 Poprad, Športová 1397/1
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42038154
Register občianskych združení Výpis
Bankové spojenie – bežný účet Všeobecná úverová banka
Číslo účtu IBAN SK77 0200 0000 0028 7971 8556
——————————————————- —————————————————
Bankové spojenie – transparentný účet FIO banka

!!! TENTO ÚČET NIE JE URČENÝ NA ÚHRADU ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV !!!

Číslo účtu IBAN SK86 8330 0000 0020 0117 5960
E-mail kpaquacity@aquap.sk

Správna rada

  • Bc. Peter Gurčík – Prezident Klubu plávania
  • PhDr. Jozef Pavlík – Viceprezident Klubu plávania
  • Ing. Radoslav Fábry – manažér Klubu plávania ( manazer@aquap.sk)                                                                                             +421 918 938 442
  • Ing. Andrea Kosecová – člen SR
  • Ing. Martin Pitoňák – člen SR
  • Ing. Marián Matta – člen SR

Dozorná rada

  • JUDr. Peter Kuruc – predseda DR
  • Ing. Mário Svisták – člen DR
  • MUDr. Ján Sopko – člen DR
www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme