www.aquap.sk

Stránky Klubu plávania AQUACITY Poprad

Členské príspevky

VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

Výška členských príspevkov podľa Smernice č.2/2007 a dodatku č.8/2016 schváleného na základe uznesenia správnej rady klubu č.261.1/16 zo dňa 21.3.2016 aktuálne platná od 21.3.2016.

 

P.č. Skupina Popis Mesačný ČP Polročný ČP Ročný ČP
Žiaci vybranej základnej školy so športovými triedami – netrénujú v rámci tréningových hodín klubu plávania
1 Žiaci ZŠ -Plavecká prípravka ZŠ cez ŠK Trénujú v určenom čase 2 x do týždňa po 1 hodine, bez posilňovne a telocvične, v rámci školského klubu na I. stupni – I. II. a III. ročník ZŠ nie je 50,- € 100,- €
2 Žiaci ZŠ športových plaveckých tried Trénujú počas vyučovacích hodín športovej prípravy len v rámci vyučovania, bez posilňovne a telocvične – IV. až IX. ročník nie je  75,- €  150,- €
Športovci – plavci, ktorí trénujú počas tréningových hodín klubu plávania v plaveckých dráhach určených pre plavecký tréning (týka sa aj žiakov športových tried vybranej ZŠ, ktorí mimo hodín športovej prípravy absolvujú tréningy aj v rámci tréningových hodín klubu plávania – už neplatia členský príspevok skupín 1 a 2)
3 Členovia – P01, K03 Skupina má stanovené 2 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase  20,- €  100,- € 200,- €
4 Členovia –P02, F04, K08 Skupina má stanovené 3 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase.  25,- €  125,- € 250,- €
Skupina má stanovené 4 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase aj v telocvični bez posilňovne.  30,- €  150,- € 300,- €
Členovia –V05, F06, F09 Skupina má stanovené 5 alebo 6 tréningových jednotiek počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase. Trénujú 11 mesiacov vrátane augusta.  35,- €  175,- € 350,- €
7 Členovia –V07, V10, V11, F12 Skupina má stanovené 7 a viac tréningových jednotiek počas kalendárneho týždňa v určenom tréningovom čase. Trénujú 11 mesiacov vrátane augusta. 40,- € 220,- € 440,- €
Športovci – plavci, ktorí netrénujú počas tréningových hodín klubu plávania v plaveckých dráhach určených pre plavecký tréning – špeciálne skupiny
8 Členovia – plavci registrovaní v SPF Plavci registrovaní v SPF samostatne trénujúci so súhlasom správnej rady klubu bez špeciálne vyhradenej dráhy na tréning.  10,- €  50,- €  100,- €
Členovia klubu – neplavci
 9 Členovia – neplavci Nezúčastňujú sa plaveckých tréningov, podieľajú sa na práci KP v jeho orgánoch, komisiách, ako vedúci družstiev a pod., tréneri, pomocní tréneri, kondiční tréneri , priaznivci KP, rodičia a zákonní zástupcovia plavcov ak sú členmi KP  5,- €  25,- €  50,- €

Každý člen klubu plávania uhrádza vždy LEN JEDEN TYP členského príspevku. Typy členských príspevkov sa nekombinujú!

 

!!! Výška členského príspevku pre všetky skupiny členov-plavcov je určená podľa počtu tréningových jednotiek stanovených pre skupinu a nie podľa počtu tréningov, ktoré plavec absolvuje počas týždňa !!!

 

Spôsob úhrady na základe Smernice č.2/2007 Klubu plávania člen realizuje prevodom alebo vkladom na účet klubu, vždy na začiatku určeného obdobia, najneskôr do 15. dňa mesiaca pri úhrade mesačných členských príspevkov , alebo 15.dňa prvého mesiaca určeného obdobia (polrok, rok).

 

Údaje k úhrade členských príspevkov:

Číslo účtu 2879718556/0200
IBAN: SK77 0200 0000 0028 7971 8556
Konštantný symbol 0558
Variabilný symbol – povinná položka !!! Rodné číslo člena klubu
Špecifický symbol – nepovinná položka YYYYMM alebo YYYYZZZZPP
Poznámka pre prijímateľa Uhrada clenskeho prispevku

YYYYMM – rok a mesiac napr. 201409

YYYYZZZZPP – školský rok a polrok napr. 2014201501

 

Podrobnejšie informácie o výške členských príspevkov, spôsobe úhrady ako aj o možných úľavách je možné získať kontaktovaním manažéra klubu.

 

Informácie o výške, spôsobe úhrady a možných úľavách na členských príspevkoch 

 

Smernica č.2/2007 v znení dodatkov 

www.aquap.sk © 2014 Frontier Theme